Begränsningar i Länsförsäkringars ansvar

08.11.2021 00:00

 Force majeure
Länsförsäkringar är befriat från påföljd att fullgöra förpliktelse om
underlåtenheten har sin grund i omständiget som förhindrar eller avsevärt
försvårar fullgörande och som ligger utanför Länsförsäkringars
kontroll och som inte skäligen kunnat förutses. Sådan force majeure
händelse är exempelvis förändringar i lag, myndighetsåtgärd, krig,
krigsliknande händelser, oroligheter, terrorhandling, naturkatastrof,
brand, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Ej heller för skada förorsakats av fel i telefonnät eller annan teknisk
utrustning som inte tillhör Länsförsäkringar. Förbehållet i fråga om
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller om Länsförsäkringar självt
är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Föreligger hinder för Länsförsäkringar att verkställa betalning eller
annan åtgärd i anledning av sådan force majeure-händelse som avses
ovan i detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.
- Övriga begränsningar i Länsförsäkringars ansvar
Länsförsäkringar ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte
skadan har orsakats av Länförsäkringars grova vårdslöshet.

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Djursholmsvägen 59
183 52 Täby

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm