Försäkringsförmedlingsuppdraget

 • 01.01.2021 09:30

  Försäkringsförmedlingsuppdraget

  Försäkringsförmedlaren är anknuten till och har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla försäkringar från Länsförsäkringar Stockholm. Besöksadress: Telegrafgatan 8 A,  Solna Telefon 08-562 830 00 E-post: info@lansforsakringar.se Webbplats:...

 • 16.12.2020 09:15

  InsureSec

  Försäkringsgruppen i Stockholm och dess anställda är certifierade enligt InsureSec's regler gällande LIV & SAK-försäkringsförmedling. Vi är certifierade enligt InsureSec krav när det gäller förmedling av SAK & Livförsäkring enligt nedan: LIV: Magnus Ekström Niklas Lundqvist Jakob...

 • 16.01.2020 08:30

  Information vid försäkringsförmedling

  Information vid försäkringsförmedling.pdf (342,9 kB)

 • 17.12.2019 13:48

  Person och Personuppgiftshantering

  De personuppgifter som lämnas till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade själv eller från annat bolag inom länsförsäkringsgruppen men i vissa situationer kan uppgifter inhämtas...

 • 11.12.2019 10:57

  Om vi inte kommer överens

  • Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman. Mer information hittar du på vår webbplats. • Om du ändå är missnöjd kan du...

 • 21.11.2019 09:53

  Preskriptionsregler

  Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till Länsförsäkringar inom...

 • 21.11.2019 08:45

  Tillsyn

  Försäkringsförmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn.Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm 08-408 980 00. E-post: finansinspektionen@fi.sewww.fi.se

 • 20.11.2019 09:10

  Skadestånd

  Länsförsäkringar Stockholm är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlarsed med mera i...

 • 14.11.2019 09:48

  Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)

  För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig försäkringsbolagen av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Registret används i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för GSR är Sveriges...

 • 14.11.2019 08:30

  Klagomål

  Har du klagomål på förmedlaren eller kan du framföra dessa till klagomålsansvarig hos: Länsförsäkringar Stockholm, Anna Grönkvist. genom att ringa 08-562 830 00 eller genom att skicka e-post till anna.gronkvist@lansforsakringar.se Klagomål handläggs skyndsamt och om ett klagomål inte...

1 | 2 >>

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2021 All rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm