Person och Personuppgiftshantering

17.12.2019 00:00

De personuppgifter som lämnas till något bolag inom länsförsäkringsgruppen

behandlas i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser.

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade själv eller

från annat bolag inom länsförsäkringsgruppen men i vissa situationer

kan uppgifter inhämtas från arbetsgivare eller annan. Telefonsamtal

som sker med kund kan komma att spelas in för dokumentation av

lämnade uppgifter.

Länsförsäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om

kunden samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, inbetalare,

förmånstagare eller panthavare, såsom namn- och adressuppgifter,

personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap,

vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna

kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel SPAR.

Uppgifterna behandlas för att ge en helhetsbild av kundens engagemang

inom länsförsäkringsgruppen samt för att Länsförsäkringar

ska kunna teckna och fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter samt

framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring,

statistik,

marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla

de krav som ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i

första

hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan komma

att lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som länsförsäkringsgruppen

samarbetar med, inom och utom EU- och

EES-området, exempelvis återförsäkringsgivare.

Uppgifter kan också komma att lämnas ut till myndigheter i fall

skyldighet föreligger enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag

(publ)/Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ).

Fysisk person har rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked om

vilka personuppgifter Länsförsäkringar behandlar som rör personen.

Ansökan om sådant besked ska vara skriftlig och undertecknad av

personen själv. Den registrerade har även rätt att skriftligen anmäla

att personuppgifterna inte får behandlas för direkt marknadsföring.

Ansökan eller anmälan skickas till Länsförsäkringar Liv, att: Personuppgiftsansvarig,

106 50 Stockholm. På begäran av den registrerade

är Länsförsäkringar skyldigt att vidta rättelse ifråga om sådana personuppgifter

som rör den registrerade och som inte har behandlats i enlighet

med personuppgiftslagens bestämmelser.

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm