Preskriptionsregler

08.11.2021 00:00

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som
enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den
som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till Länsförsäkringar
inom den tid som anges ovan är fristen att väcka talan alltid minst
sex månader från det att Länsförsäkringar förklarat sig tagit slutlig
ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt ovan går rätten till
försäkringsskydd förlorad.

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm